Four residential units on prestigious Lake Street.